นโยบายความเป็นส่วนตัว

"เมืองฮิกาชิคาว่า" ผู้จัดทำเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเมืองฮิกาชิคาว่า(http://town.higashikawa.hokkaido.jp/)กล่าวคือ "เว็บไซต์นี้" จะขอเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของ "ผู้ใช้"และข้อมูลที่ได้รับมาจากทุกท่านอย่างเหมาะสมที่สุด โดยจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

1.คำนิยามข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ชื่อของบุคคล,วันเดือนปีเกิด,อายุ,เพศ,ที่อยู่,เบอร์ติดต่อ,คำร้องหรือคำปรึกษาของบุคคลนั้น ทั้งหมดนี้ถือเป็นข้อมูลส่วนตัว

2.การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวนั้น ทำการจัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่ โดยการนำข้อมูลออกมาใช้

3.ข้อจำกัดจุดประสงค์การใช้

เมืองฮิกาชิคาว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น เว้นแต่กรณีต่อไปน

  1. เมื่อมีคำสั่งศาลหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาอย่างเป็นทางการตามกฎหมาย
  2. ในกรณีเพื่อป้องกันทรัพย์สินหรือร่างกายของบุคคลและตัดสินว่ายากที่จะได้รับการยินยอมจากผู้ใช้
  3. กรณีที่ผิดต่อกฎหมายหรือกฎของเมืองฮิกาชิคาว่าและตัดสินว่ามีปัญหาต่อผู้อื่น
  4. เมื่อมีความจำเป็นต้องทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อเมืองฮิกาชิคาว่า,ผู้ใช้,หรือ บุคคลที่สาม
  5. กรณีอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายและที่ผู้ควบคุมตัดสินว่าเหมาะสม

4.การควบคุมข้อมูลส่วนตัว

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว แต่ละฝ่ายจะจัดการอย่างเคร่งครัด และมีการทบทวนแก้ไขให้เหมาะกับสถานการณ์ และป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล,เสียหาย,สูญหาย,หรือ เกิดอุบัติเหตุ
  2. ในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวจะทำลายข้อมูลอย่างรวดเร็ว

5.การทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัว

เมืองฮิกาชิคาว่าจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวอย่างเหมาะสมที่สุด แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเว็บไซต์โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์นี้

6.ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว กรุณาติดต่อ0166-82-2111